Otrzymanie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego może być trudnym doświadczeniem dla osób, które pełnią opiekę nad niepełnosprawnymi bliskimi. Istnieje wiele powodów, dla których instytucje takie jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) mogą odmówić przyznania tego świadczenia. Jeśli znalazłeś się w takiej sytuacji, istnieją kroki, które możesz podjąć, aby się odwołać.

Kto ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

Świadczenie pielęgnacyjne jest formą wsparcia finansowego przysługującą osobom, które pełnią opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodziny lub innymi bliskimi osobami wymagającymi stałej pomocy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do świadczenia pielęgnacyjnego mogą się zakwalifikować różne kategorie osób, spełniające określone warunki.

 • Rodzice niepełnosprawnych dzieci – matki i ojcowie dzieci niepełnosprawnych mają prawo ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, jeśli opieka nad dzieckiem wymaga stałej troski i wsparcia.
 • Opiekunowie faktyczni – osoby, które nie są biologicznymi rodzicami, ale pełnią rolę opiekuna nad osobą niepełnosprawną, mogą także ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne.
 • Opiekunowie zastępczy – osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodziny zastępczej również mogą mieć prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, jeśli dziecko, które jest pod ich opieką, jest niepełnosprawne i wymaga stałej opieki.
 • Inne osoby spokrewnione – w zależności od indywidualnych okoliczności, także inne osoby spokrewnione z niepełnosprawnym, takie jak dziadkowie, rodzeństwo czy kuzynostwo, mogą być uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, jeśli spełniają kryteria określone przez prawo.
 • Osoby zobowiązane do płacenia alimentów – osoby, które są zobowiązane do płacenia alimentów na rzecz niepełnosprawnego dziecka lub dorosłej osoby, mogą również być kwalifikowane do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego.

Warto zaznaczyć, że decyzja o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego zależy od indywidualnych okoliczności i potrzeb osoby niepełnosprawnej, a także od zdolności opiekuna do zapewnienia odpowiedniej opieki i wsparcia. Dlatego też każda sytuacja jest oceniana indywidualnie, a kwalifikacja do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego może różnić się w zależności od konkretnych okoliczności danego przypadku. 

Powody odmowy świadczenia pielęgnacyjnego

Odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego może wynikać z różnych przyczyn, zarówno formalnych, jak i merytorycznych:

 • niespełnienie warunków określonych w ustawie – aby móc otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, zarówno osoba wymagająca opieki, jak i opiekun muszą spełniać określone warunki określone w ustawie. Jeśli którykolwiek z warunków nie zostanie spełniony, może to być podstawą do odmowy świadczenia,
 • brak odpowiedniej dokumentacji – wniosek o świadczenie pielęgnacyjne wymaga dostarczenia określonych dokumentów potwierdzających stan zdrowia osoby wymagającej opieki oraz relacje rodzinne lub opiekuńcze. Brak niezbędnych dokumentów lub ich niekompletność może spowodować odmowę świadczenia,
 • nieprawidłowe wypełnienie wniosku – wypełnienie wniosku o świadczenie pielęgnacyjne wymaga uwzględnienia wielu szczegółów i podania dokładnych informacji. Nieprawidłowo wypełniony wniosek może prowadzić do odmowy ze względów formalnych,
 • zmiana stanu zdrowia – jeśli stan zdrowia osoby, na którą składany jest wniosek, ulegnie zmianie w trakcie procesu wnioskowania lub odmowy, może to mieć wpływ na decyzję dotyczącą przyznania świadczenia pielęgnacyjnego,
 • zbyt duża liczba wniosków – w sytuacji, gdy instytucja zajmująca się przyznawaniem świadczeń pielęgnacyjnych ma ograniczone środki finansowe lub inne ograniczenia administracyjne, może się zdarzyć, że nie wszystkie wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone,
 • brak zgody osoby wymagającej opieki – w niektórych przypadkach osoba, na którą składany jest wniosek o świadczenie pielęgnacyjne, może nie wyrazić zgody na jego przyznanie. Jest to szczególnie ważne w przypadku dorosłych osób niepełnosprawnych, które zachowują zdolność do wyrażania swojej woli,
 • błąd w procedurze administracyjnej – odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego może wynikać również z błędu lub nieprawidłowości w procedurze administracyjnej, na przykład w trakcie przetwarzania dokumentów czy podejmowania decyzji. 

Odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego – co w takim przypadku zrobić?

Jeśli otrzymałeś decyzję odmowną w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, istnieją konkretne kroki, które możesz podjąć, aby się odwołać. Pierwszym krokiem po otrzymaniu decyzji odmownej jest skontaktowanie się z fundacją, która oferuje wsparcie w procesie odwoławczym. Fundacja, taka jak nasza, specjalizuje się w pomocy osobom z problemami prawnymi, w tym w odwoływaniu się od decyzji administracyjnych. Po zgłoszeniu poprosimy Cię o dostarczenie niezbędnych dokumentów, które będą potrzebne do złożenia odwołania. Mogą to być m.in. kopia decyzji odmownej, dokumenty potwierdzające Twoje zatrudnienie lub brak możliwości podjęcia pracy ze względu na opiekę nad osobą niepełnosprawną, a także wszelkie inne dokumenty, które mogą być istotne dla Twojej sprawy. Pomożemy Ci w przygotowaniu pisemnego odwołania od decyzji odmownej. W treści odwołania od decyzji świadczenia pielęgnacyjnego powinny być zawarte wszystkie istotne argumenty i fakty, które mogą wpłynąć na zmianę decyzji. Po złożeniu odwołania, będziemy monitorować postęp sprawy i udzielać Ci wszelkich niezbędnych informacji oraz wsparcia na każdym etapie procesu odwoławczego. W trakcie całego procesu odwoławczego ważne jest, abyś regularnie informował o wszelkich nowych faktach czy dokumentach, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie Twojej sprawy.

fundacjanapomoc.pl

Bezpłatna prawna pomoc w uzyskaniu świadczenia pielęgnacyjnego

Przeanalizujemy dokumenty i wnioski o świadczenia pielęgnacyjne

Odpowiemy na wszystkie pytania

Opracujemy strategię działania