Opieka nad osobami z niepełnosprawnością wymaga ogromnego poświęcenia, czasu i zaangażowania. Dlatego też istnieje świadczenie pielęgnacyjne, które ma na celu wsparcie opiekunów, którzy zdecydowali się zrezygnować z pracy, by móc pełniej poświęcić się swoim bliskim. To wsparcie finansowe jest udzielane co miesiąc i przysługuje tylko jednej osobie. Istotne jest, że przyznanie tego świadczenia nie jest uzależnione od spełnienia określonych kryteriów. Kto dokładnie może starać się o przyznanie tego świadczenia? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć poniżej.

Świadczenie pielęgnacyjne – dla kogo?

Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego jest uzależnione przede wszystkim od potrzeb osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności, która wymaga ciągłej lub długotrwałej opieki, a także wsparcia innej osoby ze względu na swoje ograniczenia lub całkowity brak samodzielności. W przypadku dzieci, może to dotyczyć konieczności pomocy w edukacji, leczeniu i rehabilitacji.

W takim razie komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne? Od 2024 roku świadczenie to będzie przyznawane tylko opiekunom osób niepełnosprawnych w wieku do 18 lat.

Do ubiegania się o to wsparcie finansowe uprawnieni są:

  • Rodzice,
  • Opiekun faktyczny,
  • Rodzice zastępczy,
  • Małżonkowie,
  • Inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, z wyjątkiem osób z znacznym stopniem niepełnosprawności.

Warto podkreślić, że to wsparcie nie tylko pomaga materialnie, ale także przyczynia się do lepszego funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, zapewniając im godne warunki życia i możliwość pełniejszego uczestnictwa w społeczeństwie.

ludzie trzymają serce

Komu nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Osoby sprawujące opiekę, które korzystają z praw emerytalnych, rentowych lub innych świadczeń, nie będą uprawnione do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. To samo dotyczy tych, którzy otrzymują świadczenia przedemerytalne, specjalne opiekuńcze lub inne zasiłki. Nie będą mogli ubiegać się o to wsparcie także ci, którzy otrzymują wcześniejszą emeryturę związaną z opieką, ani ci, którzy otrzymują świadczenia za granicą na pokrycie kosztów opieki, nawet jeśli na osobę wymagającą opieki przyznano dodatek do zasiłku rodzinnego. Dodatkowo, osoby, które mają prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, również nie będą uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dodatkowo, świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwało, gdy:

  • osoba wymagająca opieki jest w związku małżeńskim. Wyjątkiem jest, gdy małżonek również posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
  • osoba wymagająca opieki przebywa w rodzinie zastępczej. Wyjątkiem jest rodzina zastępcza spokrewniona,
  • osoba wymagająca opieki przebywa w domu dziecka lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę lub korzysta z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

Ważne jest, aby przepisy dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego były jasne i transparentne, aby zapewnić sprawiedliwe i adekwatne wsparcie dla osób potrzebujących opieki.

Jak wygląda proces ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne?

Kwestia tego, kto ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego została już omówiona. Aby jednak ubiegać się o nie, konieczne jest złożenie wniosku o ustalenie prawa do wyżej wymienionego świadczenia w odpowiednim urzędzie gminy lub miasta, który obsługuje dany obszar zamieszkania. W przypadku niektórych gmin, procedurę tę można również przeprowadzić w ośrodku pomocy społecznej lub innym podmiocie odpowiedzialnym za realizację świadczeń rodzinnych. Wzór wniosku oraz inne niezbędne dokumenty są udostępniane przez podmioty odpowiedzialne za świadczenia rodzinne.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oficjalne dokumenty potwierdzające wiek dziecka,
  • orzeczenie o niepełnosprawności.

Zapewnienie kompletności i poprawności dokumentacji jest kluczowe dla sprawnego procesu ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym za wydawanie wspomnianego świadczenia.

fundacjanapomoc.pl

Bezpłatna prawna pomoc w uzyskaniu świadczenia pielęgnacyjnego

Przeanalizujemy dokumenty i wnioski o świadczenia pielęgnacyjne

Odpowiemy na wszystkie pytania

Opracujemy strategię działania